Monday, April 13, 2020, 16:03

Leksem Studio wspierając akcję #zostanwdomu ogłasza KONKURS, w którym nagrodą będzie całkowicie DARMOWA REDAKCJA I KOREKTA Twojego Tekstu.

Szczegóły konkursu:

 

1.      Dopuszczalna jest dowolna forma tekstu;

2.      Tematyka nie jest określona;

3.      Tekst nie może przekraczać 10 000 znaków;

4.      Zostanie wykonana redakcja i korekta tekstu, która ma na celu wyeliminowanie większości błędów językowych (ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, stylistycznych, a także tzw. „literówek” i zbędnych/podwójnych spacji);

5.      Termin realizacji zwycięskich zleceń nie przekroczy 14 dni, a tekst należy przesłać w terminie 30 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia konkursu;

6.      Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonania dzieła oraz że zrealizuje dzieło z najwyższą starannością i przy użyciu własnych narzędzi pracy;

7.      Zlecenie Wykonawcy realizacji dzieła odbywało się będzie poprzez przesłanie na jego adres e-mail tekstu do korekty. Jeżeli będzie to konieczne dla wykonania konkretnego dzieła, Zamawiający sprecyzuje zakres i warunki, jakie dzieło ma spełniać (np. wytyczne z wydawnictwa);

8.      Realizacja dzieła będzie się odbywać na dokumentach elektronicznych w formacie doc/docx w programie MS Word przy użyciu funkcji „Śledź zmiany” oraz „Komentarze”. W przypadku równoczesnego nagromadzenia różnych rodzajów błędów poprawa wyżej wymienionych błędów może czasami wymagać przekształcenia całych zdań tekstu. Wszystkie poprawki i modyfikacje będą widoczne dla Zleceniodawcy dzięki funkcji „Śledź zmiany”. Każdą poprawkę z osobna Zleceniodawca może zapisać lub odrzucić i powrócić do pierwotnej wersji tekstu w danym konkretnym miejscu w tekście.

9.      W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania Umowy (poszczególnego dzieła), w szczególności wad wykonania lub wykonania w niepełnym zakresie, Wykonawca nieodpłatnie niezwłocznie usunie i/lub uzupełni nieprawidłowości i wady, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia stwierdzenia nienależytego wykonania Umowy przez Zamawiającego.

10.  Agnieszka Łoza Leksem Studio zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji i danych uzyskanych w związku z realizacją zlecenia oraz do niewykorzystywania tych informacji do żadnego innego celu niż określony przedmiotem zlecenia.


Prawa autorskie © 2019 Leksem Studio, wszelkie prawa zastrzeżone.
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand